מזונות קטינים

מזונות קטינים

מזונות קטינים מתחלקים לשלושה חלקים אשר מהווים את הסך השלם:

מזונות בסיס – השתתפות בהוצאות המזון, ביגוד, הנעלה.

מדור והוצאות מדור – השתתפות בהוצאות שכר דירה/משכנתא, חשמל, ארנונה, מים.

הוצאות חריגות – רפואיות, חוגים, חינוך ועוד.

שלושת החלקים מרכיבים את השלם אשר נקרא "מזונות קטינים":

מדובר בהשתתפות של ההורה בהוצאות ולא תשלום של ההוצאות באופן מלא, למרות וכאשר מדובר בזוג הורים יהודיים, ההלכה קובעת כי האב נושא בתשלום המזונות של הקטינים באופן מלא עד גיל 6. בתי משפט לענייני משפחה מבינים, היום, כי אין מדובר בקביעה חד משמעית. אחוז ההשתתפות של ההורה נקבע על פי פרמטרים שונים, בין השאר, זמני השהות והמשמורת על הקטינים, מה גובה ההכנסות של כל אחד מן ההורים, מה פוטנציאל ההכנסה של כל אחד מן ההורים, רמת החיים אשר היתה בבית טרם הפירוד.

מזונות קטינים יכולים, במקרים של זמני שהות שווים בין ההורים, כאשר רמת ההכנסה ביניהם פחות או יותר שווה, להתחלק בין הצדדים – כל צד נושא בהוצאות השוטפות של הילדים כאשר הם אצלו.

מדור והוצאות מדור: בפסיקה נקבע כי עבור קטין אחד ההשתתפות תהיה ב – 30 אחוז מסכום השכירות/המשכנתא. עבור שני קטינים  – 40 אחוז, שלושה קטינים ומעלה – 50 אחוז.

הוצאות חריגות: אין רשימה סגורה ומסודרת וכל זוג הורים יכול, במסגרת הסכם, להכניס כל הוצאה חריגה אשר הינם מבקשים. ההוצאות החריגות מתחלקות בין הצדדים במחציות שוות.

בסופו של יום, הצדדים צריכים לזכור כי ישנו איזון בין סכום המזונות לזמני השהות של הצדדים עם הילדים לרבות רמת ההכנסה.

מזונות קטינים